Autoryzowany dealer New Holland

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zakres wsparcia:

  • zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych,
  • wyposażanie pastwisk,
  • budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie.

Beneficjenci: rolnicy.

Kwoty i stawki wsparcia”

  • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:

  • 200 tys. zł – jeśli na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich,
  • 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie.