Autoryzowany dealer New Holland

Modernizacja gospodarstw rolnych

Instrument wsparcia materialnych lub niematerialnych inwestycji w gospodarstwach rolnych, ukierunkowanych na poprawę ich konkurencyjności.

Beneficjenci: rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników . W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się spółka osobowa.

Warunki:

  • pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki (ogólną wydajność) gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą,
  • realizacja inwestycji musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Warunki: Celem instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach: 1. rozwój produkcji prosiąt, 2. rozwój produkcji mleka krowiego, 3. rozwój produkcji bydła mięsnego, 4. operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

Gospodarstwo: wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro.

W przypadku grupy rolników możliwa jest realizacja operacji w gospodarstwach, nie posiadających minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:

  • w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
  • suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro.

Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia.

Koszty kwalifikowalne:

  • koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli,
  • koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, nowych maszyn i wyposażenia,
  • koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej,
  • koszty ogólne,
  • koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,
  • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt.

W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007-2013 zakupili maszyny służące produkcji rolnej , za niekwalifikowalny uznaje się zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika).

Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu deadweight).

Maksymalny poziom pomocy: 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji. Nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy: 900 tys. zł – rozwój produkcji prosiąt 500 tys. zł – budowa, modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacja innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budowa lub modernizacja magazynów paszowych w gospodarstwach, 200 tys. zł – pozostałe operacje.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.