Autoryzowany dealer New Holland

Nawet 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych – nabór wniosków od 31 października do 29 listopada 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
 • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Ważne jest również, aby ubiegający się o wsparcie posiadał numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz był zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu. Istotne jest również, że pomoc może być przyznana jedynie wtedy gdy podmiot wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z wymienionych wyżej kodów PKD przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia. Do tego okresu wlicza się również czas, w którym prowadzenie tej działalności zostało zawieszone. Z pomocy wykluczeni są beneficjenci którzy otrzymali wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013.

Wysokość wsparcia

Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 500 000 zł.  Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji.

W całym PROW 2014 – 2020 na taką pomoc przewidziano 260 mln zł.

Podmioty starające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc można otrzymać na:

 • Zakup, także  w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
  a) – przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
  – ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
  b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
  c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług;
 • wdrożenie systemu zarządzania jakością;
 • pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto  nabycia rzeczy, o których mowa pkt 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
 • opłaty za patenty i licencje;
 • koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.

Kolejność przysługiwania pomocy

Decydować o niej będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • innowacyjność operacji (2 pkt.),
 • operacje wpływające korzystnie na ochronę środowiska i oszczędność zasobów, w tym wody i energii (2 pkt.),
 • operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
  podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań (2 pkt.).

Zapraszamy Państwa na bezpłatne konsultacje dotyczące tego naboru udzielane są w siedzibie firmy AGROBARD ul. Zalesie 1A, 05-600 Grójec

Telefon: 48 322 00 70 lub 506960114