Autoryzowany dealer New Holland

Premie dla młodych rolników

Rodzaj wsparcia: premia w wysokości 100 tys. zł na rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym wypłacana w 2 ratach:

 • I rata (80% kwoty pomocy) – po spełnieniu przez beneficjenta warunków wsparcia, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji,
 • II rata (20% kwoty pomocy) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Beneficjenci: młody rolnik – osoba, która: nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, lecz do dnia złożenia tego wniosku nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący. Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą nabycia lub objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, a kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący.

O prowadzeniu gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem świadczą w szczególności:

 • zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,
 • wystąpienie o płatności bezpośrednie,
 • wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
 • prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Warunki dotyczące wnioskodawcy: pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie.

Możliwość uzupełnienia wykształcenia w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Warunki dotyczące gospodarstwa określonego w biznesplanie:

 • powierzchnia użytków rolnych równa co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwach o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha,
 • przynajmniej 70% minimalnej wielkości gospodarstwa stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST,
 • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. Euro.

Zobowiązania beneficjenta:

 • prowadzenie gospodarstwa jako kierujący co najmniej 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • realizacja biznesplanu,
 • zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa o przynajmniej 10%,
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.