Autoryzowany dealer New Holland

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Zakres wsparcia: Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Beneficjent: Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Warunki, które musi spełnić beneficjent:

  • prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, • przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Stawka pomocy: maksymalna wysokość pomocy: 60 tys. zł.

Pomoc ma formę premii wypłacanej w dwóch ratach: 80% i 20% kwoty pomocy.

Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jeden z nich.

Pomocy nie przyznaje się:

  • na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej,
  • beneficjentom działań:
    – PROW 2007-2013: Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
    – PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.