Autoryzowany dealer New Holland

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Beneficjenci: osoby fizyczne.

Warunki kwalifikowalności: Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:

 • jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
 • gospodarstwo rolne, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa,
 • gospodarstwo rolne, położone jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejskowiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: Premia w wysokości 100 000 zł wypłacana w ratach: I rata – 80% kwoty pomocy II rata – 20% kwoty pomocy.

Pomoc będzie udzielana z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności, w zakresie:

 • sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • turystyki wiejskiej,
 • przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,
 • świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
 • działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej,
 • działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.

Rozwój usług rolniczych

Zakres wsparcia: Wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących rozwoju działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.

Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Kwoty i stawki pomocy:

W ramach działania stosowana będzie zasada de minimis.
Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalnie 500 000 zł.