Autoryzowany dealer New Holland

Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Beneficjenci:

  • podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany dalej „zespołem promocyjnym”,
  • zespołem promocyjnym jest w szczególności: Grupa Producentów, Organizacja Producentów, Organizacja międzybranżowa, Organizacja branżowa, Konsorcjum, Stowarzyszenie, kółko rolnicze, Rolnicze zrzeszenie branżowe, Spółdzielnia, Izba gospodarcza.

Stawka pomocy: 70% kosztów kwalifikowalnych.

Warunki: Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu, którego członkowie uczestniczą w wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi wytwarzanego w ramach systemów jakości.